Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OPIEKUNKI.INFO.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://opiekunki.info.pl (dalej jako: „Opiekunki.info.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Serwis Internetowy przeznaczony jest zarówno dla osób poszukujących pracy związanej z opieką nad osobami starszymi w Niemczech, jak również dla osób poszukujących opiekunek i opiekunów dla osób starszych w Niemczech.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Opiekunki.info.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Opiekunki.info.pl

 

 

1)  O NAS

Właścicielem Opiekunki.info.pl jest BM-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Stojałowskiego 32/6, 43-300 Bielsko-Biała); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463702; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 9372666562; REGON: 243268970, adres poczty elektronicznej: kontakt@opiekunki.info oraz numer telefonu kontaktowego: (+48)503-568-051 (dalej jako: „Usługodawca”).

 

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i przesłanie mu zapytania.
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający przesłanie szczegółowego zgłoszenia przez Usługobiorcę zainteresowanego danym ogłoszeniem o pracę/nawiązaniem współpracy z Usługodawcą.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. OPINIE – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający dodanie opinii dotyczącej współpracy z Usługodawcą oraz działania Serwisu.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, OPIEKUNKI.INFO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://opiekunki.info.pl.
  8. TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, zakładka Serwisu, w której znajdują się ogłoszenia o pracę związane z tematyką Serwisu, zamieszczane przez Usługodawcę.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Opiekunki.info.pl.
  11. USŁUGODAWCA – BM-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Stojałowskiego 32/6, 43-300 Bielsko-Biała); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463702; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 9372666562; REGON: 243268970, adres poczty elektronicznej: kontakt@opiekunki.info.
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPIEKUNKI.INFO.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • Formularz Zgłoszeniowy;
  • Formularz Kontaktowy;
  • Tablica Ogłoszeń;
  • Opinie.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 

5)  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Dla opiekunek”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Senden” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę wskazanych w tym formularzu danych Usługobiorcy w tym w szczególności danych dotyczących kwalifikacji zawodowych Usługobiorcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

6)  FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Formularz Kontaktowy przeznaczony jest zarówno dla osób poszukujących pracy związanej z tematyką Serwisu, jak również dla osób poszukujących opiekunek i opiekunów dla osób starszych w Niemczech.
 2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

7)  TABLICA OGŁOSZEŃ

 1. Przeglądanie Tablicy Ogłoszeń możliwe jest po przejściu do zakładki „Oferty pracy”. Tablica ogłoszeń zawiera ogłoszenia dotyczące pracy związanej z opieką nad osobami starszymi w Niemczech. Tablica Ogłoszeń umożliwia wyświetlanie powyższych ofert pracy oraz ich szczegółów każdemu odwiedzającemu Serwis Internetowy. W przypadku zainteresowania daną ofertą pracy, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą poprzez Formularz Zgłoszeniowy lub Formularz Kontaktowy.
 2. Zamieszczone w Serwisie Internetowym na Tablicy Ogłoszeń ogłoszenia o pracę są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy do momentu ich usunięcia z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę. Ogłoszenie może być zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń wyłącznie przez Usługodawcę.

 

8)  OPINIE

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Opinie jest możliwe przejściu do zakładki „Opinie”, (1) wypełnieniu formularza dodawania opinii, (2) kliknięcia pola „Dodaj” na stronie Serwisu Internetowego. W formularzu dodawania opinii niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących informacji: tytuł opinii, treść opinii, imię i nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 2.  Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania opinii za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego w sekcji opinii przy Produkcie, którego dotyczy opinia, wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii przez Usługodawcę.
 3. Wypowiedzi zamieszczane w ramach Opinii przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego.
 4. Usługobiorca zamieszczający treści w Serwisie w ramach Opinii obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.

 

9)  KONTAKT Z OPIEKUNKI.INFO.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@opiekunki.info) oraz Formularz Kontaktowy za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Opiekunki.info.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

10)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPIEKUNKI.INFO.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@opiekunki.info.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

11)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Stojałowskiego 32/6, 43-300 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@opiekunki.info.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

12)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

13)  PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

14)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o korzystanie z Usług Elektronicznych polegająca na udostępnieniu Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie zawierana jest w języku polskim lub odpowiednio w języku niemieckim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Opiekunki.info.pl